آموزش » دوره‌های آموزش زبان فارسی
دوره های آموزش زبان فارسی

 برنامه ساعت ها و شهریه یک ترم آموزش زبان فارسی عمومی

دوره

طول یک دوره

تعداد جلسه ها و روزها در هفته

تعداد جلسات

مدت هر جلسه

مجموع ساعات یک ترم

یک ترم کوتاه‌مدت حضوری

3 هفته

8جلسه/4روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

یک ترم بلندمدت حضوری

6 هفته

4جلسه/2روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

یک ترم کوتاه‌مدت مجازی

3 هفته

8جلسه/4روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

یک ترم بلندمدت مجازی

6 هفته

4جلسه/2روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

 

جدول ساعت ها و شهریه یک دوره کامل آموزش زبان فارسی عمومی

دوره

طول کل دوره

مجموع جلسات

مدت هر جلسه

مجموع ساعات یک دوره

دوره کوتاه‌مدت حضوری

7/5 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

دوره  بلندمدت حضوری

15 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

دوره کوتاه‌مدت مجازی

7/5 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

دوره  بلندمدت مجازی

15 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

  برنامه ساعت ها و شهریه یک ترم آموزش زبان فارسی تخصصی

دوره

طول یک دوره

تعداد جلسه‌ها و روزها در هفته

مجموع جلسه‌های

 یک دوره

مدت هر جلسه

مجموع ساعت‌های یک دوره

یک دوره زبان تخصصی

حضوری

3/5 ماه

8 جلسه

(4 روز)

112 جلسه

2 ساعت

224 ساعت

یک دوره زبان تخصصی

مجازی

3/5 ماه

8 جلسه

(4 روز)

112 جلسه

2 ساعت

224 ساعت

      با توجه به تفاوت ساعت کشورهای مختلف و بنا به نیاز داوطلبان، برنامه آموزش مجازی قابل تغییر و زمان‌بندی جدید می‌باشد.

لازم به ذکر است که دوره‌های حضوری و مجازی هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان می‌باشد. پیش از شروع دوره آزمون تعیین سطح به منظور قرار دادن فارسی‌آموزان در کلاس مناسب خود برگزار می‌شود. پس از اتمام هر دوره نیز زبان‌آموزان گواهینامه معتبر از دانشگاه الزهراء (س) دریافت خواهند کردبدیهی است افرادی که مایل به ادامه تحصیل در رشته های مختلف در دانشگاه الزهرا (س) هستند باید در ابتدا زبان فارسی را به یکی از اشکال فوق الذکر آموزش ببینند.