ثبت نام » شهریه دوره‌ها
شهریه دوره‌ها

 برنامه ساعت ها و شهریه یک ترم آموزش زبان فارسی عمومی


دوره

طول یک دوره

تعداد جلسه ها و روزها در هفته

تعداد جلسات

مدت هر جلسه

مجموع ساعات یک ترم

شهریه یک ترم (معادل ریالی)

یک ترم کوتاه‌مدت حضوری

3 هفته

8جلسه/4روز در هفته

24 جلسه

1/5 ساعت

36  ساعت

72 دلار

یک ترم بلندمدت حضوری

6 هفته

4جلسه/2روز در هفته

24 جلسه

1/5 ساعت

36  ساعت

72 دلار

یک ترم کوتاه‌مدت مجازی

3 هفته

8جلسه/4روز در هفته

24 جلسه

1/5 ساعت

36  ساعت

180 دلار

یک ترم بلندمدت مجازی

6 هفته

4جلسه/2روز در هفته

24 جلسه

1/5ساعت

36  ساعت

180 دلار

 

  جدول ساعت ها و شهریه یک دوره کامل آموزش زبان فارسی عمومی


دوره

طول کل دوره

مجموع جلسات

مدت هر جلسه

مجموع ساعات یک دوره

مجموع شهریه کل دوره

(معادل ریالی)

دوره کوتاه‌مدت حضوری

7/5 ماه

240 جلسه

1/5 ساعت

360  ساعت

720 دلار

دوره  بلندمدت حضوری

15 ماه

240 جلسه

1/5 ساعت

360  ساعت

720 دلا ر

دوره کوتاه‌مدت مجازی

7/5 ماه

240 جلسه

1/5 ساعت

360  ساعت

1800 دلار

دوره  بلندمدت مجازی

15 ماه

240 جلسه

1/5 ساعت

360  ساعت

1800 دلار

 

   برنامه ساعت ها و شهریه یک ترم آموزش زبان فارسی تخصصی


دوره

طول یک دوره

تعداد جلسه‌ها و روزها در هفته

مجموع جلسه‌های

 یک دوره

مدت هر جلسه

مجموع ساعت‌های یک دوره

شهریه یک دوره

(معادل ریالی)

یک دوره زبان تخصصی

حضوری

3/5 ماه

8 جلسه

(4 روز)

112 جلسه

1/5 ساعت

168 ساعت

336 دلار

یک دوره زبان تخصصی

مجازی

3/5 ماه

8 جلسه

(4 روز)

112 جلسه

1/5 ساعت

168 ساعت

840 دلار

     با توجه به تفاوت ساعت کشورهای مختلف و بنا به نیاز داوطلبان، برنامه آموزش مجازی قابل تغییر و زمان‌بندی جدید می‌باشد.