ثبت نام » شهریه دوره‌ها
شهریه دوره‌ها

 برنامه ساعت ها و شهریه یک ترم آموزش زبان فارسی عمومی


دوره

طول یک دوره

تعداد جلسه ها و روزها در هفته

تعداد جلسات

مدت هر جلسه

مجموع ساعات یک ترم

شهریه یک ترم

یک ترم کوتاه‌مدت حضوری

3 هفته

8جلسه/4روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

96 دلار

یک ترم بلندمدت حضوری

6 هفته

4جلسه/2روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

96 دلار

یک ترم کوتاه‌مدت مجازی

3 هفته

8جلسه/4روز در هفته

24 جلسه

2 ساعت

48  ساعت

240 دلار

یک ترم بلندمدت مجازی

6 هفته

4جلسه/2روز در هفته

24 جلسه

2ساعت

48  ساعت

240 دلار

 

  جدول ساعت ها و شهریه یک دوره کامل آموزش زبان فارسی عمومی


دوره

طول کل دوره

مجموع جلسات

مدت هر جلسه

مجموع ساعات یک دوره

مجموع شهریه کل دوره

دوره کوتاه‌مدت حضوری

7/5 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

960 دلار

دوره  بلندمدت حضوری

15 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

960 دلا ر

دوره کوتاه‌مدت مجازی

7/5 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

2400 دلار

دوره  بلندمدت مجازی

15 ماه

240 جلسه

2 ساعت

480  ساعت

2400 دلار

 

   برنامه ساعت ها و شهریه یک ترم آموزش زبان فارسی تخصصی


دوره

طول یک دوره

تعداد جلسه‌ها و روزها در هفته

مجموع جلسه‌های

 یک دوره

مدت هر جلسه

مجموع ساعت‌های یک دوره

شهریه یک دوره

یک دوره زبان تخصصی

حضوری

3/5 ماه

8 جلسه

(4 روز)

112 جلسه

2 ساعت

224 ساعت

448 دلار

یک دوره زبان تخصصی

مجازی

3/5 ماه

8 جلسه

(4 روز)

112 جلسه

2 ساعت

224 ساعت

1120 دلار

     با توجه به تفاوت ساعت کشورهای مختلف و بنا به نیاز داوطلبان، برنامه آموزش مجازی قابل تغییر و زمان‌بندی جدید می‌باشد.