آموزش » منابع آموزش زبان فارسی

                                                 

                                                

پایان نامه های مرتبط با زبان فارسی موجود در کتابخانه کوثر دانشکده ادبیات                  


کتاب های مرتبط با آموزش زبان فارسی موجود در کتابخانه کوثر دانشکده ادبیات

شماره راهنما

وضعیت نشر

عنوان و نام پدیدآور

PIR۲۸۲۷

/ض۹الف۶ ۱۳۸۵

تهران: سخن، ۱۳۸۵.

اصول و نظریه‌های آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: با مجموعه‌ای از فعالیتهای کلاسی برای آموزش مهارت‌های/ محمدضیاء حسینی

PIR۲۶۸۸

/الف۵آ۸ ۱۳۷۳

تهران: نشر منیر، ۱۳۷۳.

آموزش زبان فارسی به فارسی/ نگارش محمد اشعری

PIR۲۸۲۹

/ث۸آ۸ ۱۳۸۴

تهران: انتشارات بین المللی الهدی، ۱۳۸۴.

آموزش زبان فارسی/ تالیف یدالله ثمره

PIR۲۸۲۷

/م۴آ۸ ۱۳۸۷

قم : مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی ، ۱۳۸۷.

آموزش فارسی به فارسی/ نگارش: مرکز آموزش زبان و معارف

LB۱۵۷۷

/ف۴آ۸ ۱۳۸۹

           

قم : جامعه المصطفی العالمیه ، ۱۳۸۹.

آموزش فارسی به فارسی: کتاب اول/ مولفان اصغر فردی، احمد زهرایی، محمد ناطق

PIR۲۸۲۷

/ف۴آ۸ ۱۳۸۸

قم : جامعه المصطفی العالمیه ، ۱۳۸۸.

آموزش فارسی به فارسی: کتاب کار/ مولفان اصغر فردی، احمد زهرایی، جعفر مومنی

PIR۲۶۸۸

/م۵ت۹ ۱۳۸۴

مشهد: دانشگاه فردوسی (مشهد)، ۱۳۸۴.

توصیف و آموزش زبان فارسی/ مهدی مشکوه‌الدینی

PIR۲۸۲۷

/پ۹د۴ ۱۳۸۶

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۶.

درس فارسی برای فارسی‌آموزان خارجی(دوره مقدماتی)/ تالیف تقی پورنامداریان

PIR۲۸۲۹

/ض۴د۹ ۱۳۷۷

تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۷۷.

دوره آموزش زبان فارسی: از مبتدی تا پیشرفته/ مهدی ضرغامیان

PIR۲۸۲۷

/ض۹ر۹ ۱۳۸۵

تهران: سخن‌؛ با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، ۱۳۸۵.

روش تدریس زبان فارسی به فارسی‌آموزان خارجی/ محمد ضیاء حسینی

PIR۲۶۶۸

/ن۵ش۸ ۱۳۵۹

تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۹.

شمار و مقدار در زبان فارسی/ از محمود نشاط

PIR۲۸۲۹

/پ۲ف۲۱۳۸۵

تهران: رهنما، ۱۳۸۵.

فارسی آسان/ تالیف علاءالدین پازارگادی

PIR۲۸۲۷

‏‫/ش‌۹ف‌۲ ۱۳۹۱

تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‏‫۱۳۹۱.

فارسی به فارسی/ نوشته شکوفه شهیدی، مینا شیرین‌زاده، اعظم‌سادات نوابی.

PIR۲۸۲۷

/ذ۹ف۲ ۱۳۸۳

تهران : مدرسه ، ۱۳۸۳

فارسی بیاموزیم!: آموزش زبان فارسی/ مولفان حسن ذوالفقاری ، مهبد غفاری، بهروز محمودی بختیاری

PIR۲۸۲۹

/ش۷ف۲۱۳۸۹

لندن : Routledge،۱۳۸۹.

فارسی شیرین است/ پونه شعبانی جدیدی ، دومینیک پرویز بروکشا

PIR۲۷۲۹

/ص‌۲ف‌۴ ۱۳۹۲

م

ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ، نشر آثار‏‫، ۱۳۹۲.

ف‍ره‍ن‍گ‌ ام‍لای‍ی‌ خ‍ط ف‍ارس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ دس‍ت‍ور خ‍ط ف‍ارس‍ی‌ م‍ص‍وب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ ص‍ادق‍ی‌، زه‍را زن‍دی‌م‍ق‍دم‌.

PIR۲۷۳۳

/م۵ف۴ ۱۳۶۶

  م

تهران: کتاب‌سرا، ۱۳۶۶.

فرهنگ آوایی- املایی زبان فارسی/ مهشید مشیری

PG۲۶۵۳

/ر۲ف۴ ۱۳۸۳

م

تهران: جاودان خرد، ۱۳۸۳.

فرهنگ فارسی به روسی: فرهنگ درسی برای فارسی‌زبانان بانضمام جدولهای مورفولوژی زبان روسی/ زیرنظر م. ی. رادویلسکی، گ. آ. وسکانیان، ا.م.شویتوف

PG۲۶۵۳

/ر۹ف۲ ۱۳۸۰

م

مشهد: جاودان خرد، ۱۳۸۰.

فرهنگ فارسی به روسی/ به تصحیح و اهتمام یوری روبینچیک؛ تدوین کنندگان م.عثمانوف ...و دیگران

PE۱۶۴۵

/ح۹ف۴ ۱۳۸۲

م

تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۲.

فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی/ سلیمان حییم؛ ویرایش شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر

PIR۲۸۲۹

/ص۹ ق۹ ۱۳۶۵

 

القواعد والنصوص الفارسیه/ تالیف:فواد عبدالمعطی الصیاد

PIR۲۸۲۷

/س۸م۳ ۱۳۸۷

تهران : کانون زبان ایران، ۱۳۸۷.

مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/ گردآورندگان: ضیاءالدین تاج الدین ، زهرا عباسی

PJ۶۱۱۵

/ص۴م۸ ۱۳۶۱

تهران: باستان، ۱۳۶۱.

مکالمات روزمره فارسی- انگلیسی- عربی: برای زائران- دانشجویان- جهانگردان- کارمندان و استفاده عموم/ ترجمه و تدوین ع. صدیقی ارفعی

PJ۶۶۷۰

/ش۹و۲ ۱۳۸۶

تهران: امیر کبیر، ۱۳۸۶.

واژه های فارسی عربی شده/ تالیف ادی شیر؛ ترجمه حمید طبیبیان


پایان نامه های مرتبط با زبان فارسی موجود در کتابخانه کوثر دانشکده ادبیات

 

عنوان                

شماره راهنما

پدیدآور

تاریخ نشر

1

ارزیابی مواد کمک‌آموزشی برای آموزش مهارت خواندن زبان فارسی به کودکان

۱۳۹۲،الف-ز،۴۹۹

صباغیان، مرضیه

1392

2

بازنمایی فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان : مطالعه موردی چهارکتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

۴۸۳،ز-الف،۱۳۹۱

عادله نامور

1391

3

بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان

۴۸۹،ه-ز-الف،۱۳۹۲

پشتوان، حمیده

1392

4

بررسی آغازگر تجربی در روزنامه های فارسی زبان: مطالعه موردی مؤلفه های گفتمان مدار کنش گران اجتماعی

۱۳۹۰،الف-ز،۵۴۴

مصلحی جویباری، عاطفه

1390

5

بررسی بازنمایی مذهب در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در ایران

۴۴۴،ز-الف،۱۳۹۱

صادقی، سمانه

1391

6

بررسی پدیده های طبیعی در اصطلاح های زبان فارسی بر اساس طرحواره‌های تصوری در چارچوب نظریه معنی شناسی شناختی

۲۷۰،ز-الف،۱۳۸۹

عظمی نژاد، مهسا

1389

7

بررسی تطبیقی دشواژه ها و به واژه ها در فارسی و ترکی آذربایجانی

۲۸۴،ز-الف،۱۳۸۹

ابهریان آزادی، سلماز

1390

8

بررسی تطبیقی محتوای دستوری و متنی کتابهای زبان فارسی سال اول دبیرستان و کتاب علوم زیستی و بهداشت ...

۳۸۶،ز-الف،۱۳۹۰

طاهرزاده، مریم

1390

9

بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های غیر قابل خوانش در زبان فارسی توسط کاربران غیر فارسی زبان

 

                

۳۶۵،ز-الف،۱۳۹۰

 

  

 

کیانی، سارا

1390

10

بررسی خطاهای دستوری در نوشتار فارسی شماری از غیر فارسی زبانان

۲۵۳،ز-الف،۱۳۸۸ 

 

مالک، فاطمه

1388

11

بررسی زبان پیام کوتاه تلفن همراه در بین کاربران فارسی زبان

۲۳۴،ز-الف،۱۳۸۷

ترکی، معصومه

1387

12

بررسی ساختار و جایگاه صورت های جانشین در زبان فارسی بر اساس برنامه کمینه گرا

۲۸۳،ز-الف،۱۳۸۹

دریکوند، لیلا

1389

13

بررسی سازوکار تغییر ساختار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

۴۱۵،ز۰-الف،۱۳۹۱

خدری، نجمه

1391

14

بررسی شاخص‌های ساده‌سازی متن‌های کهن ادبی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان؛ مطالعه موردی کلیله و دمنه

۱۳۹۲،الف-ز،۵۴۰

جوادی‌راد، عطیه

1392

15

بررسی صفت چند‌جزئی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی

۱۳۹۳،الف-ز،۵۵۴

نظام‌آبادی، عارفه

1393

16

بررسی صوت شناختی (آکوستیکی) واکه های ساده زبان فارسی معیار

۴۱۹،ز-الف،۱۳۹۰

فشندکی، شهره

1390

17

بررسی صوت شناختی جایگاه تولید همخوان های انسدادی بدنه ای در زبان فارسی معیار

۵۷۷،ز-الف،۱۳۹۳

اشرف زاده افشار، فریبا

1393

18

بررسی طول گیرش و طول واک در همخوان های گرفته در جایگاه میان واکه ای زبان فارسی معیار

۳۹۵،ز-الف،۱۳۹۰

نیک رهی، صبا

1390

19

بررسی فرایندهای واژه سازی در گونه گفتاری زبان فارسی

۳۳۶،ز-الف،۱۳۹۰

رضوی نجف آبادی، مرضیه

1390

20

بررسی کاربرد صفت در گفتار کودکان ۴-۶ ساله فارسی زبان تهرانی

۲۱۶،ز-الف،۱۳۸۸

کاشیان، لیلا

1388

21

بررسی کاربرد واژه های فارسی در زبان محاوره ای جوانان و نوجوانان ارمنی ایرانی

۲۴۸،ز-الف،۱۳۸۸

داودی مسیحی، گارینه

1388

22

بررسی معناشناختی واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه حمل و نقل درون شهری از دیدگاه فلبر

۳۶۰،ز-الف،۱۳۹۰

 

 

باقرالهاشمی، زهرا

1390

23

بررسی مقابله‌ای انواع حذف در زبان فارسی گفتاری و انگلیسی و طبقه بندی آنها : مطالعه موردی یک فیلم سینمایی انگلیسی و یک فیلم سینمایی فارسی

۴۸۱،ز-الف،۱۳۹۲

آزاده نمینی، شهرزاد

1392

24

بررسی مقابله‌ای صفت های گروهی در زبان فارسی و ترجمه آن ها در زبان انگلیسی

۴۷۲،ز-الف،۱۳۹۱

فرهی مرندیز، مریم

1391

25

بررسی مقایسه ای ظرفیت فعل در زبان فارسی و ترکی آذربایجانی بر مبنای دستور وابستگی

۴۰۳،ز-الف،۱۳۹۱

تقی زاده زنوز، ربابه

1391

26

بررسی میزان تناسب آزمون‌ها با شیوه‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: مطالعۀ موردی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۹۲،الف-ز،۵۳۶

راضیه محمدی

1392

27

بررسی میزان طبیعی بودن نظام ونظام تصریفی زبان فارسی طبق نظریه صرف طبیعی

۱۲۰،ز-الف،۱۳۸۷

کوشکی،فاطمه

1387

28

بررسی نحو گونه های گفتاری و نوشتاری زبان علم فارسی بر مبنای فرانقش اندیشگانی هلیدی ...

۲۲۳،ز-الف،۱۳۸۸

شریعت زاده، مولود

1388

29

بررسی واژه سازی پسانحوی در زبان فارسی

۳۷۳،ز-الف،۱۳۹۰

آفتابی، زهره

1390

30

بررسی ویژگی های نحوی نثر فارسی دوره صفویه

۴۰۰،ز-الف،۱۳۹۰

شهابی محمدآبادی، مریم

1390

31

تاثیر محیط واکه‌ای بر درک شنیداری - دیداری (تاثیر مک گرک) همخوان های واکدار انسدادی زبان فارسی

۴۰۸،ز-الف،۱۳۹۱

 

  

آسیایی، مارال

1391

32

تحلیل صوت شناختی روان ها در زبان فارسی معیار

۴۱۰،ز-الف،۱۳۹۱

شکری، مریم

1391

33

توصیف پارامترها در گفتار کودک فارسی زبان

۲۸۲،ز-الف،۱۳۸۹

کریمی ده یادگاری، فائقه

1389

34

چگونگی بازبینی مشخصه های فی ( شخص و شمار) و حالت (فاعلی و مفعولی) بر پایه برنامه کمینه گرا درجملات فارسی

۱۳۰،ز-الف،۱۳۸۷

فرخنده قصبه،صغری

1387

35

طبقه‌بندی و توصیف فعل‌های زبان فارسی کنترلی - غیر کنترلی

۴۹۵،ه-ز-الف،۱۳۹۰

محمدباقری، سمیرا

1390

36

طبقه‌بندی وندهای زبان فارسی با توجه به گویه‌های نوشتاری

۱۳۹۲،الف-ز،۵۰۲

مريم راهي

1392

37

مقایسه زبان علمی فارسی در دو رشته زبان شناسی و حقوق بین الملل

۱۳۱،ز-الف،۱۳۸۷

مظفری، زهرا

1387

38

نقش فرایند تلفیق مفهومی در روند شکل گیری اصطلاح های فارسی خودمانی جوانان

۲۲۴،ز-الف،۱۳۸۸

جوانمرد، لیلا

1388


 

عنوان                

شماره راهنما

پدیدآور

تاریخ نشر

1

ارزیابی مواد کمک‌آموزشی برای آموزش مهارت خواندن زبان فارسی به کودکان

۱۳۹۲،الف-ز،۴۹۹

صباغیان، مرضیه

1392

2

بازنمایی فرهنگ در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان : مطالعه موردی چهارکتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

۴۸۳،ز-الف،۱۳۹۱

عادله نامور

1391

3

بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان

۴۸۹،ه-ز-الف،۱۳۹۲

پشتوان، حمیده

1392

4

بررسی آغازگر تجربی در روزنامه های فارسی زبان: مطالعه موردی مؤلفه های گفتمان مدار کنش گران اجتماعی

۱۳۹۰،الف-ز،۵۴۴

مصلحی جویباری، عاطفه

1390

5

بررسی بازنمایی مذهب در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در ایران

۴۴۴،ز-الف،۱۳۹۱

صادقی، سمانه

1391

6

بررسی پدیده های طبیعی در اصطلاح های زبان فارسی بر اساس طرحواره‌های تصوری در چارچوب نظریه معنی شناسی شناختی

۲۷۰،ز-الف،۱۳۸۹

عظمی نژاد، مهسا

1389

7

بررسی تطبیقی دشواژه ها و به واژه ها در فارسی و ترکی آذربایجانی

۲۸۴،ز-الف،۱۳۸۹

ابهریان آزادی، سلماز

1390

8

بررسی تطبیقی محتوای دستوری و متنی کتابهای زبان فارسی سال اول دبیرستان و کتاب علوم زیستی و بهداشت ...

۳۸۶،ز-الف،۱۳۹۰

طاهرزاده، مریم

1390

9

بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های غیر قابل خوانش در زبان فارسی توسط کاربران غیر فارسی زبان

۳۶۵،ز-الف،۱۳۹۰

 

کیانی، سارا

1390

10

بررسی خطاهای دستوری در نوشتار فارسی شماری از غیر فارسی زبانان

۲۵۳،ز-الف،۱۳۸۸ 

 

مالک، فاطمه

1388

11

بررسی زبان پیام کوتاه تلفن همراه در بین کاربران فارسی زبان

۲۳۴،ز-الف،۱۳۸۷

ترکی، معصومه

1387

12

بررسی ساختار و جایگاه صورت های جانشین در زبان فارسی بر اساس برنامه کمینه گرا

۲۸۳،ز-الف،۱۳۸۹

دریکوند، لیلا

1389

13

بررسی سازوکار تغییر ساختار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

۴۱۵،ز۰-الف،۱۳۹۱

خدری، نجمه

1391

14

بررسی شاخص‌های ساده‌سازی متن‌های کهن ادبی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان؛ مطالعه موردی کلیله و دمنه

۱۳۹۲،الف-ز،۵۴۰

جوادی‌راد، عطیه

1392

15

بررسی صفت چند‌جزئی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی

۱۳۹۳،الف-ز،۵۵۴

نظام‌آبادی، عارفه

1393

16

بررسی صوت شناختی (آکوستیکی) واکه های ساده زبان فارسی معیار

۴۱۹،ز-الف،۱۳۹۰

فشندکی، شهره

1390

17

بررسی صوت شناختی جایگاه تولید همخوان های انسدادی بدنه ای در زبان فارسی معیار

۵۷۷،ز-الف،۱۳۹۳

اشرف زاده افشار، فریبا

1393

18

بررسی طول گیرش و طول واک در همخوان های گرفته در جایگاه میان واکه ای زبان فارسی معیار

۳۹۵،ز-الف،۱۳۹۰

نیک رهی، صبا

1390

19

بررسی فرایندهای واژه سازی در گونه گفتاری زبان فارسی

۳۳۶،ز-الف،۱۳۹۰

رضوی نجف آبادی، مرضیه

1390

20

بررسی کاربرد صفت در گفتار کودکان ۴-۶ ساله فارسی زبان تهرانی

۲۱۶،ز-الف،۱۳۸۸

کاشیان، لیلا

1388

21

بررسی کاربرد واژه های فارسی در زبان محاوره ای جوانان و نوجوانان ارمنی ایرانی

۲۴۸،ز-الف،۱۳۸۸

داودی مسیحی، گارینه

1388

22

بررسی معناشناختی واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه حمل و نقل درون شهری از دیدگاه فلبر

۳۶۰،ز-الف،۱۳۹۰

 

 

باقرالهاشمی، زهرا

1390

23

بررسی مقابله‌ای انواع حذف در زبان فارسی گفتاری و انگلیسی و طبقه بندی آنها : مطالعه موردی یک فیلم سینمایی انگلیسی و یک فیلم سینمایی فارسی

۴۸۱،ز-الف،۱۳۹۲

آزاده نمینی، شهرزاد

1392

24

بررسی مقابله‌ای صفت های گروهی در زبان فارسی و ترجمه آن ها در زبان انگلیسی

۴۷۲،ز-الف،۱۳۹۱

فرهی مرندیز، مریم

1391

25

بررسی مقایسه ای ظرفیت فعل در زبان فارسی و ترکی آذربایجانی بر مبنای دستور وابستگی

۴۰۳،ز-الف،۱۳۹۱

تقی زاده زنوز، ربابه

1391

26

بررسی میزان تناسب آزمون‌ها با شیوه‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: مطالعۀ موردی مؤسسۀ دهخدا

۱۳۹۲،الف-ز،۵۳۶

راضیه محمدی

1392

27

بررسی میزان طبیعی بودن نظام ونظام تصریفی زبان فارسی طبق نظریه صرف طبیعی

۱۲۰،ز-الف،۱۳۸۷

کوشکی،فاطمه

1387

28

بررسی نحو گونه های گفتاری و نوشتاری زبان علم فارسی بر مبنای فرانقش اندیشگانی هلیدی ...

۲۲۳،ز-الف،۱۳۸۸

شریعت زاده، مولود

1388

29

بررسی واژه سازی پسانحوی در زبان فارسی

۳۷۳،ز-الف،۱۳۹۰

آفتابی، زهره

1390

30

بررسی ویژگی های نحوی نثر فارسی دوره صفویه

۴۰۰،ز-الف،۱۳۹۰

شهابی محمدآبادی، مریم

1390

31

تاثیر محیط واکه‌ای بر درک شنیداری - دیداری (تاثیر مک گرک) همخوان های واکدار انسدادی زبان فارسی

۴۰۸،ز-الف،۱۳۹۱

 

  

آسیایی، مارال

1391

32

تحلیل صوت شناختی روان ها در زبان فارسی معیار

۴۱۰،ز-الف،۱۳۹۱

شکری، مریم

1391

33

توصیف پارامترها در گفتار کودک فارسی زبان

۲۸۲،ز-الف،۱۳۸۹

کریمی ده یادگاری، فائقه

1389

34

چگونگی بازبینی مشخصه های فی ( شخص و شمار) و حالت (فاعلی و مفعولی) بر پایه برنامه کمینه گرا درجملات فارسی

۱۳۰،ز-الف،۱۳۸۷

فرخنده قصبه،صغری

1387

35

طبقه‌بندی و توصیف فعل‌های زبان فارسی کنترلی - غیر کنترلی

۴۹۵،ه-ز-الف،۱۳۹۰

محمدباقری، سمیرا

1390

36

طبقه‌بندی وندهای زبان فارسی با توجه به گویه‌های نوشتاری

۱۳۹۲،الف-ز،۵۰۲

مريم راهي

1392

37

مقایسه زبان علمی فارسی در دو رشته زبان شناسی و حقوق بین الملل

۱۳۱،ز-الف،۱۳۸۷

مظفری، زهرا

1387

38

نقش فرایند تلفیق مفهومی در روند شکل گیری اصطلاح های فارسی خودمانی جوانان

۲۲۴،ز-الف،۱۳۸۸

جوانمرد، لیلا

1388