معرفی مرکز » کارشناسان مرکز
کارشناسان دفتر

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 

خدیجه کریمي علویجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 

       رشته و مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  سمت: مدیر مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 

پست الکترونیک:

lg.karimi@yahoo.com

                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                   

مهناز طالبی دستنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیوا شکوفا

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبانشناسی 

سمت: مدیرسایت و امور رایانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت: کارشناسان دوره‌های مجازی

پست الکترونیک:

mahnaz.talebi@hotmail.com

                   

پست الکترونیک:

hiva.shekoofa@gmail.com

                     

 

 

 

 

   

 

 

       

                                             

سارا کیانی

 

 

 

 

   

 

 

        مرضیه سادات رضوی

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبانشناسی

 

 

 

 

   

 

 

       

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 

سمت: کارشناس دوره‌های حضوری

 

 

 

 

   

 

 

        سمت: کارشناس دوره‌های حضوری

پست الکترونیک:

sarakiani222@yahoo.com

                       

پست الکترونیک:

marziyeh_razavi@yahoo.com
             

             
                                   

                       


اعظم رستمی

رشته و مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

سمت: کارشناس منابع چندرسانه‌ای

پست الکترونیک:  a.rostami1391@yahoo.com