معرفی مرکز » مدیریت
مدیر مرکز

نام و نام خانوادگی : خدیجه کریمی علویجه

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرك تحصیلی : دكترا

مرتبه علمی : استادیار

شماره تلفن مستقیم :  88605230(9821+) 

شماره تلفن داخلی : 2359

فاكس : 88605230(9821+)