تماس با ما
تماس با مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه الزهراء

شماره تلفن: 85692359(9821+)

شماره تلفن داخلی: 2359

شماره تلگرام: 9108959648(98+)

 فکس: 88605230(9821+)

ایمیل:ictp@alzahra.ac.ir